Algemene voorwaarden

Download een kopie van de algemene voorwaarden in PDF-formaat.
Download een kopie van de licentieovereenkomst in PDF-formaat.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Esset Financial Services: Esset Financial Services de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Esset Financial Services B.V. gevestigd aan de Hoenderparkweg 150 te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 08131097;

b. klant: diegene aan wie de licentie is verleend tot gebruik van de software;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Esset Financial Services en de klant;

d. software: de software die door Esset Financial Services aan de klant beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Esset Financial Services en de klant waarop Esset Financial Services deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en op ieder gebruik van de software.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Esset Financial Services voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Esset Financial Services en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Esset Financial Services verstrekte gegevens waarop Esset Financial Services haar aanbieding baseert.

3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.4 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties, offertes en vermelde gegevens binden Esset Financial Services niet.

Artikel 4 Software en inloggegevens

4.1 De klant ontvangt een exemplaar van de software en inloggegevens voor het ledengedeelte, waarmee hij toegang heeft tot updates van de software

4.2 De klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Deze inloggegevens zijn niet overdraagbaar.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de software (incl. standaardaanpassingen en updates), databanken, documentatie, apparatuur of materialen komen uitsluitend toe aan Esset Financial Services.

5.2 De klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software eigendom zijn en blijven van Esset Financial Services en dat deze rechten niet op de klant overgaan.

5.3 Het is Esset Financial Services toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de software.

5.4 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de software, databanken, documentatie, apparatuur of materialen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.

5.5 De klant is ermee bekend dat de software vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Esset Financial Services bevat. De klant verbindt zich alle informatie over de software geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de klant die niet noodzakelijkerwijs de software behoeven te gebruiken.

Artikel 6 Licentie

6.1 Esset Financial Services verleent de klant de licentie tot gebruik van de software, mits de klant de licentievergoeding(en) voldoet.

6.2 Esset Financial Services verleent de klant een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van de software.

Artikel 7 Overdraagbaarheid

7.1 De licentie is niet overdraagbaar, tenzij anders is overeengekomen. Het is de klant niet toegestaan de software te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen of een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de software.

7.2 Indien de klant door schending van het bepaalde in het voorgaande lid een derde het ongeoorloofde gebruik van de software verschaft, zal Esset Financial Services de volledige, als gevolg van de overtreding van het voorgaande lid, geleden schade op de klant verhalen.

Artikel 8 Inbreuk door derden

8.1 Partijen zullen iedere inbreuk door derden op de rechten van één van hen onmiddellijk mededelen aan elkaar en er zoveel mogelijk aan meewerken dat aan dergelijke inbreuken een einde wordt gemaakt.

8.2 Partijen zullen op elke in redelijkheid van elkaar te verlangen wijze medewerking verlenen teneinde ieders rechten in de ruimste zin des woords te beschermen.

Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst

9.1 Esset Financial Services zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

9.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Esset Financial Services het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

9.3 Esset Financial Services is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Esset Financial Services verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Esset Financial Services gewenst, heeft verstrekt.

9.4Esset Financial Services garandeert niet dat de software zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

Artikel 10 Updates

10.1 Ingeval van updates en/of verbetering aan de software wordt getracht de overlast tot een absoluut minimum te beperken. De klant heeft geen recht op compensatie.

10.2 Bij het kiezen voor een nieuwere versie van Boekhouden in Excel wordt eerder opgeleverd maatwerk niet standaard geïmplementeerd. Esset Financial Services kan op ieder willekeurig moment de informatie op de website veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 11 Wijziging van de overeenkomst

11.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

11.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Esset Financial Services de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 12 Prijzen en prijswijziging

12.1 De genoemde prijzen zijn exclusief btw.

12.2 Esset Financial Services heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voordat deze ingaan aan de klant schriftelijk of via de e-mail bekend gemaakt. Indien de klant niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van de omzetbelasting geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13 Betaling

13.1 Betaling dient te geschieden direct na de factuurdatum.

13.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant, na door Esset Financial Services ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.

13.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Esset Financial Services op de klant onmiddellijk opeisbaar.

13.4 Indien de klant het openstaande factuurbedrag niet binnen de in de herinnering gestelde termijn heeft voldaan, is Esset Financial Services gerechtigd het account van de klant te deactiveren, zodat de klant niet kan inloggen op de website en.

13.5 Esset Financial Services kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Esset Financial Services verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 14 Verplichtingen van de klant

14.1De klant dient te verhinderen dat een niet bevoegd persoon de software benadert, gebruikt of kopieert.

14.2 De klant zal Esset Financial Services onmiddellijk van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte stellenzodra hij ongeoorloofd gebruik van de software constateert.

14.3 Het is de klant niet toegestaan de software te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het ter beschikking is gesteld.

14.4 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Esset Financial Services onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

14.5 De klant vrijwaart Esset Financial Services voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is. De klant vrijwaart Esset Financial Services van alle juridische claims met betrekking tot de door de klant opgeslagen data, informatie en dergelijke.

14.6 De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur welke gebruikt wordt voor het benaderen en gebruiken van de software.

14.7 Het is de klant niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de software dat daardoor schade kan ontstaan aan de software en/of aan derden of waardoor een verstoring in de beschikbaarheid ontstaat.

14.8 De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de software en voor het in acht nemen van door Esset Financial Services gegeven instructies en/of adviezen.

14.9 Indien de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.

Artikel 15 Ontbinding en opschorting

15.1 Esset Financial Services is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a. de klant zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt;

b. na het sluiten van de overeenkomst Esset Financial Services omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond te vrezen geven dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

c. bij een betalingsachterstand, wanneer de klant meerdere malen is aangemaand een openstaande factuur te voldoen;

d. indien aan de klant surseance van betaling is verleend;

e. indien de klant in staat van faillissement verkeert;

f. ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.

15.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Esset Financial Services op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Esset Financial Services de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 16 Gevolgen van beëindiging

Indien de overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, is de klant vanaf de datum van de beëindiging van de overeenkomst jegens Esset Financial Services verplicht met onmiddellijke ingang zich te onthouden, op welke wijze dan ook, van al hetgeen waartoe hij in het kader van de overeenkomst is gerechtigd, hieronder met name doch niet uitsluitend het gebruiken van de software.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

17.1 Esset Financial Services kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

17.2 Esset Financial Services is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Esset Financial Services is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

17.3 Esset Financial Services is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt doordat de klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke volgen uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden of uit de wet.

17.4 Esset Financial Services kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de inloggegevens van de klant. Esset Financial Services kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van de software.

17.5 Esset Financial Services is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur en programmatuur van de klant.

17.6 In geen geval is Esset Financial Services aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant de software heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het ter beschikking is gesteld.

17.7 Esset Financial Services is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

17.8 Indien Esset Financial Services aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Esset Financial Services beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Esset Financial Services gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Esset Financial Services beperkt tot de hoogte van de licentievergoeding voor één kwartaal.

17.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Esset Financial Services of haar ondergeschikten.

Artikel 18 Klachten en verjaring

18.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden of over de software dienen door de klant zo snel mogelijk aan Esset Financial Services kenbaar te worden gemaakt.

18.2 Na het indienen van de klacht dient de klant Esset Financial Services de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

18.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Esset Financial Services slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

18.4 Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de verrichte werkzaamheden dan wel over de beschikbaar gestelde software. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Artikel 19 Overmacht

19.1 Van overmacht aan de zijde van Esset Financial Services is onder andere sprake indien Esset Financial Services verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, alles zowel in het bedrijf van Esset Financial Services als in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

19.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Esset Financial Services ten gevolge waarvan Esset Financial Services haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

19.3 Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van Esset Financial Services langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

19.4 Voor zover Esset Financial Services ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Esset Financial Services gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 21 Slotbepalingen

21.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

21.2 Partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de overeenkomst in der minne te schikken.

21.3 Op elke overeenkomst tussen Esset Financial Services en de klant is Nederlands recht van toepassing.

21.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Esset Financial Services worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Esset Financial Services gevestigd is.